Energia-avustus energiaremontteihin

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää kotitalouksille energia-avustusta hankkeisiin, jotka parantavat asuinrakennuksen energiatehokkuutta. Enimmillään 6000 euron suuruista avustusta voi hakea asunnonomistaja.

Energia-avustusta voi saada hankkeen suunnittelukustannuksiin ja toteuttamiskustannuksiin. Korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus kaikkine liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

Avustus maksetaan jälkikäteen, kun kohteen parantunut energiatehokkuus on osoitettu uudella energiatodistuksella.

Millaisiin asuinrakennuksiin energia-avustusta voi saada?

Energia-avustusta voivat saada seuraavien asuinrakennuksien omistajat:

 • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
 • kerros- ja rivitaloyhtiöt
 • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt

Millaisiin toimenpiteisiin energia-avustusta voi saada?

Energia-avustusta myönnetään hankkeisiin, jotka liittyvät:

 • energiatehokkuuden parantamiseen
 • energian käytön tehostamiseen
 • sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen
 • järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen
 • järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen

Esimerkiksi öljylämmityksestä luopuminen tai öljylämmityksen vaihtaminen Ewarco hybridilämmitykseen on siten energia-avustukseen oikeuttava toimenpide.

Energia-avustuksen määrä

Energia-avustuksen määrä riippuu kohteen energiatehokkuuden parantumisesta. ARA tarjoaa hankkeisiin kolmea eri vaihtoehtoa. Yleinen vaatimus on, että korjausten jälkeinen E-luku on enintään 0,56 x rakentamisvuoden E-luku.

 1. Avustusta voi saada enintään 4 000 €, kun rakennuksen energiatehokkuus parantuu tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen vähintään 44 % rakentamisajankohdan lähtötasoa paremmaksi.
 • Avustusta voi saada enintään 6 000 €, kun rakennuksen energiatehokkuus parantuu uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) 4 §:n asettamien vaatimusten mukaiselle, lähes nollaenergiatasolle.
 • Avustusta voi saada enintään 6 000 €, kun rakennus täyttää jo lähes nollaenergiatason rakentamisajankohtanaan, silloin korjauksissa noudatetaan ympäristöministeriön asetuksessa (4/13, 7 §) säädettyä 20 %:n vähimmäistasoa.

Energia-avustuksen määrä on kuitenkin enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä, rakennuskohtaisista kustannuksista. On tärkeää huomioida, ettei energia-avustuksen saaja ole oikeutettu kotitalousvähennykseen.

Ennen hakemista

1. Tutustu ARAn vaatimuksiin tai ota yhteyttä meihin.

2. Selvitä energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset. Toimiessasi yhteistyössä meidän kanssa, voit antaa meidän auttaa.

3. Teetätä laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun.

Tutustu myös oppaaseemme öljylämmityksen vaihtajalle sekä ARAn oppaaseen energia-avustuksen ja öljylämmitysavustuksen eroista.